Vedtægter for
Ejendomsforeningen Holbæk

§ 1
Foreningens hjemsted er Holbæk, og dens adresse er er den til enhver tid valgte kasserer.§ 2

Foreningen er upolitisk. Dens formål er at virke for medlemmernes interesser, blandt andet ved udsendelse af relevant orientering og varetagelse af fælles grundejerinteresser overfor det offentlige og andre.§3

Som ordinært medlem - med stemmeret efter 3 måneders medlemskab - kan optages enhver, der har interesse i udlejning af fast ejendom og som kan opnå godkendelse af bestyrelsen.

Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Udmeldelse skal ske skriftligt senest den 1/12 til udtræden pr. 31/12.§4

Den årlige generalforsamling afholdes i tiden fra 1/3 til 1/4 og sammenkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med samtidig angivelse af dagsordenen og vedlæggelse af regnskabet.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes af denne inden 1 måned, når 25% af medlemmerne skriftligt fremsender motiveret dagsorden. Indkaldelsen sker også her med 14 dages skriftlig varsel.§5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde inden 1/2.

På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år, og det revidere regnskab - omfattende det foregående kalenderår - fremlægges til godkendelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Til foreningens ophævelse kræves en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Ophæves foreningen, skal dens midler tildeles en landorganisation af grundejere.

Et forslag, der er forkastet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.

 

§6
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde.

Almindeligvis foregår afstemninger ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt når dirigenten, et medlem af bestyrelsen eller 5 medlemmer forlanger det.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Skulle stemmerne på 2 kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse to. Skulle stemmerne atter stå lige anvendes lodtrækning.

Står stemmerne om et forslag lige (hvor ikke kvalificeret majoritet kræves), er dette forkastet.§7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. kassereren fremlægger regnskab til decharge
 4. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
  1. valg af formand (hvert andet år)
  2. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  3. valg af suppleant (hvert år)
  4. valg af en revisor
  5. valg af en revisorsuppleant

 7. Eventuelt.

 

§8
Bestyrelsen består af en formand, valgt direkte på generalforsamlingen for 2 år, og 4 medlemmer, ligeledes valgt for 2 år, skiftevis 2 og 2. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, foretages erstatningsvalg for den eventuelt resterende periode først ved næste generalforsamling.

Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes nødvendigt, som regel på formandens initiativ. Står stemmerne ved en afstemning lige, er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil under ansvar over for generalforsamlingen og fører de forskellige forhandlinger og beslutninger til protokols. Der føres en kassebog med bilag og en forhandlings - og generalforsamlingsprotokol, hvilken sidste underskrives af formanden og dirigenten.


Holbæk Havn
 
Til forsiden Om foreningen Bestyrelsen Kontakt